IT SOLUTION &
DIGITAL MARKETING

Trust by Professional
Our Solutions
Network Design  
ออกแบบ Network Infrastructure เพื่อรองรับ เทคโนโลยี 5G และ Multiple source ด้วยข้อมูล แบบ inside และ exclusive ให้คุณได้ก้าวนำอยู่เสมอ ทั้งในการแข่งขัน ความคุ้มค่า และการใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ
Cloud Service  
แนะนำและให้บริการเชื่อมต่อโซลูชั่น Cloud และ Cloud Storage (พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) ที่ได้รับ อนุญาตสิทธิ์อย่างถูกต้องจาก Google, Microsoft และ Amazon รับประกับตลอดอายุการใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรง
Cyber Security  
ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขช่องโหว่และวางแผน ทางด้านความปลอดภัยของ Platform ตั้งแต่ระดับ Infrastructure จนถึง User Interface และการใช้งานจริงของ User คลอบคลุมทั้งฐานข้อมูล จุดเชื่อมต่อจนถึงพฤติกรรมการใช้งานของ End User
Digital Marketing  
ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ วางแผน วิเคราะห์ การตลาด และจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อโปรโมต ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อส่งเสริมการขาย และโปรโมตแบรนด์และบริษัทให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ
IT Solution
Software House
Data Warehouse
Network Design
Digital Marketing
รับทำเว็ปไซต์
Facebook Marketing
Line Marketing
Work With Us
Looking for help? Fill the form and start a new adventure.

© Copyright 2020 Tectony Co.,Ltd