IT Solution

ให้บริการทางด้าน Software House และ Data Warehouse รวมถึง Network Design เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านไอทีขององค์กร ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

Software House

ออกแบบบริการด้าน IT ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เสริมศักยภาพด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Data Warehouse

ให้บริการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาระบบตามมาตรฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทำการรวบรวมข้อมูลทั้งจากภายใน เช่น ระบบบัญชี ระบบบุคคล ระบบขาย และข้อมูลภายนอก ตามความต้องการของธุรกิจ

Network Design

รับออกแบบ Network Infrastructure เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และ Multiple source ด้วยข้อมูลแบบ Inside และ Exclusive

thไทย