Thailand Insurance Institute

Thailand Insurance Institute

Thailand Insurance Institute หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท แก่บุคลากรของธุรกิจประกันชีวิต และวินาศภัยรวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการประกันภัย ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพประกันภัย

อีกทั้ง สถาบันประกันภัยไทย ในนามของ “บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด” ยังมีจุดมุ่งหมายในการให้ความรู้ด้านการประกันภัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในวงการประกันภัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ผ่านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน คุณภาพของบุคคลากร และพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

”เราคือสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัย ที่พัฒนา ส่งเสริม และต่อยอดความรู้ด้านการประกันภัย ตั้งแต่หลักสูตรอบรมสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นตัวแทนนายหน้า ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ไปจนถึงหลักสูตรวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพระดับสากล มุ่งเน้นขยายความรู้ด้านการประกันภัยไปยังทุกภาคส่วน โดยนำเทคโนโลยีมาเสริมให้เกิดการใช้งานได้สะดวกและเป็นมิตรต่อผู้อบรมมากที่สุด“

บริการของสถาบันประกันภัยไทย

อบรมขอรับ+สอบตัวแทนประกันชีวิต

 

สร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการประกันชีวิตที่ถูกต้อง ก่อนเข้าสู่อาชีพ และการปฏิบัติงานในภาคสนาม ก่อให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจประกันชีวิต ผ่านหลักสูตรหลัก 2 รูปแบบ นั่นคือ

 

  • จัดอบรมตามตารางที่สถาบันประกันภัยไทยกำหนดทั้งในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค (Public)
  • จัดอบรมตามความประสงค์ของลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดภายในเฉพาะกลุ่ม (In House)

 

สอบนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

 

โดยตัวหลักสูตรของเรา จะเป็นหลักสูตรสอบใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย พร้อมติวสอบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

  • ติวสอบออนไลน์แบบดูวิดีโอ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถเข้าเรียนได้ 10 วัน ก่อนถึงวันสอบ
  • สอบนายหน้า ที่ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)

 

อบรมขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย

 

เป็นหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย รวมถึงหลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจสอบและประเมินวินาศภัย

 

หลักสูตรพิเศษวิชาชีพ

 

หลักสูตรพิเศษสำหรับวิชาชีพประกันภัย สามารถสมัครอบรมได้ทั้งตัวแทนประกัน และ HR

 

หลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัย (NL) และหลักสูตรวิชาชีพประกันวินาศภัยแบบพิเศษ (NL RPL)

 

  • หลักสูตร NL ประกอบวิชาเรียนทั้งสิ้นย 8 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต หรือ 45 ชั่วโมงต่อวิชา หลักสูตรนี้จะเรียนเพียง 5 วิชาเท่านั้น โดยเป็นวิชาบังคับ 3 วิชา และวิชาเลือกจาก 2 วิชาใน 5 วิชา

 

  • สำหรับหลักสูตร NL RPL สถาบันประกันภัยไทย เปิดโอกาสให้บุคลากรของธุรกิจประกันภัย ที่มีประสบการณ์ทำงานธุรกิจประกันภัยตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป อายุตั้งแต่ 35 ปี สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับ “ประกาศนียบัตร” (Diploma in Non-life Insurance) ได้

 

โดยทาง TecTony เคยได้มีโอกาสการทำงานร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราได้สัมผัสถึงความเป็นมืออาชีพ ทักษะ ความสามารถด้านประกันภัย อย่างที่ไม่เคยได้พบเห็นจากที่ไหนมาก่อน เป็นองค์กรที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพของหลักสูตร และตัวบุคลากรอย่างแท้จริง


สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.tiins.com ได้เลยค่ะ

thไทย