กลยุทธ์การตลาดแบบยั่งยืน

กลยุทธ์การตลาดแบบยั่งยืน คืออะไร? จำเป็นแค่ไหนกับธุรกิจของคุณ

กลยุทธ์การตลาดแบบยั่งยืน คืออะไร? จำเป็นแค่ไหนกับธุรกิจของคุณ

Timeless marketing (การตลาดแบบ Timeless) หมายถึงการใช้กลยุทธ์และวิธีการทางการตลาด ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา โดยไม่เชื่อมโยงกับแนวคิดหรือแนวโน้มที่มีอายุการใช้งานจำกัด การตลาดแบบนี้มักมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคในระยะยาว แทนที่จะพึ่งพาในการสร้างแรงกระตุ้นที่ใช้เวลาเป็นหลักในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ การตลาดแบบ Timeless จึงนับเป็นแนวทางที่สำคัญในการสร้างแบรนด์และสร้างสัมพันธ์กับผู้บริโภค 

การตลาดแบบ Timeless จะใช้เหตุผลและความรู้สึกของผู้บริโภค เป็นแนวทางหลักๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยการสร้างคุณค่าและความหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และผูกโยงเข้ากับความต้องการของผู้บริโภค แม้ว่าเทคโนโลยีและแนวโน้มในตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่หลักการและความเชื่อที่สร้างขึ้นจากการตลาดแบบ Timeless ก็จะดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ตรงข้ามกับการตลาดแบบ Timeless นั่นคือ “Trend-based marketing” หรือการตลาดที่ขึ้นอยู่กับเทรนด์ กระแสต่างๆ ที่ผ่านมาและผ่านไปอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการใช้แนวโน้มและแนวคิดที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์ในปัจจุบัน เพื่อสร้างความสนใจและแรงกระตุ้นให้กับผู้บริโภคในช่วงเวลาสั้นๆ โดยใช้แนวคิดหรือแนวโน้มที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น แนวโน้มในสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีใหม่ แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น

การตลาดแบบ Timeless Marketing และ Trend-based Marketing แบบไหนดีกว่า?

ในการทำการตลาดแต่ละแบบล้วนมีข้อดีและข้อเสีย และการจะรู้ว่าการตลาดแบบไหนเหมาะกับธุรกิจของเรานั้น ควรมีการศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วน รวมถึงการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน

การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ Timeless Marketing (การตลาดแบบ Timeless) และ Trend-based Marketing (การตลาดที่ขึ้นกับแนวโน้ม) สามารถจำแนกออกมาได้ ดังนี้

Timeless Marketing

ข้อดี

  • ความยั่งยืน: Timeless marketing มุ่งเน้นสร้างความรู้สึกและความคิดเชิงบวกที่ยั่งยืนในผู้บริโภค ทำให้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์มีความเชื่อถือและความรู้สึกที่ดีในระยะยาว
  • ไม่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้ม: Timeless marketing ไม่ต้องขึ้นกับแนวโน้มหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นจะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
  • ความเชื่อมั่นในแบรนด์: การสร้างความรู้สึกและความคิดเชิงบวกในระยะยาวทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในแบรนด์และสินค้าของคุณ

ข้อเสีย

อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในบางกรณีที่มีเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การตลาดแบบ Timeless อาจไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

Trend-based Marketing

ข้อดี

  • สร้างความตื่นเต้นและความสนใจ: การใช้แนวโน้มและเหตุการณ์ที่เป็นที่เป็นเรื่องร้อนในปัจจุบันสามารถสร้างความตื่นเต้นและความสนใจในผู้บริโภคได้
  • ความเชื่อมั่นในความสมัครในระยะสั้น: เมื่อแนวโน้มยังคงเป็นที่นิยม การใช้การตลาดแบบนี้อาจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมขณะนั้น

ข้อเสีย

  • ความผันผวนของแนวโน้ม: แนวโน้มมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตลาดที่ขึ้นกับแนวโน้มอาจทำให้ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ดูล้าสมัยหรือไม่เหมาะสมเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนไป
  • ความสั้นไปของความนิยม: ความนิยมของแนวโน้มมักมีอายุการใช้งานที่สั้น หากไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อแนวโน้มเปลี่ยนแปลง แบรนด์อาจพบความลำบากในการรักษาความนิยมในระยะยาว

การเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงนิยม (Timeless marketing) หรือกลยุทธ์การตลาดที่ขึ้นกับแนวโน้ม (Trend-based marketing) ขึ้นอยู่กับลักษณะและเป้าหมายของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ และสถานการณ์ในขณะนั้นและในระยะยาว การมีความสามารถในการปรับตัวและความรู้สึกในตลาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์

และในส่วนของการตลาดแบบ Timeless มีแนวโน้มที่จะใช้เนื้อหาที่มีค่าความรู้สึกและความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เรื่องราวที่สร้างความหวัง ค่านิยมของผู้บริโภค และความเชื่อที่เกี่ยวข้อง การสร้างความทรงจำและความรู้สึกที่ดีในผู้บริโภคสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ในระยะยาว

ห้ามพลาด! 10 กลยุทธ์แบบ Timeless marketing

กลยุทธ์แบบ Timeless marketing จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความรู้สึก และความคิดเชิงบวกในผู้บริโภคตลอดเวลา โดยไม่ขึ้นกับแนวโน้มหรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งกลยุทธ์ที่มักถูกนำเสนอในการตลาดแบบ Timeles marketing ได้แก่

การสร้างเรื่องราวที่ยั่งยืน (Storytelling): สร้างเรื่องราวที่มีความหมายและเชื่อมโยงกับแบรนด์ของคุณ ใช้เรื่องราวนี้เพื่อสร้างความรู้สึกและความทรงจำที่ยั่งยืนในใจของผู้บริโภค

การสร้างความสัมพันธ์ของแบรนด์ (Brand Relationship Building): การสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคโดยการให้บริการที่ดีและการสนับสนุนผู้บริโภค

การสร้างความเชื่อมั่น (Trust Building): การสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดยใช้วิธีต่างๆ เช่น การรีวิวจากลูกค้า การรับรองคุณภาพ การรับประกัน ฯลฯ

การให้ความรู้และการศึกษา (Education): การให้ข้อมูลและความรู้ที่มีค่าแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของคุณ นี่เป็นวิธีที่ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีและความคุ้มค่า

การสร้างความรู้สึกที่ดี (Creating Positive Emotions): การใช้การตลาดที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเช่น ความสุข ความปรารถนา ความสำเร็จ ฯลฯ เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในผู้บริโภค

การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถ (Confidence Building): การยืนยันความสามารถและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในระยะยาว

การสร้างความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อม (Positive Social or Environmental Impact): การเน้นคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในการตลาดของคุณ

การสร้างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ (Value and Efficiency): การเน้นความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

การสร้างความเป็นส่วนตัว (Personalization): การปรับการตลาดและการให้บริการให้เป็นส่วนตัวตามความต้องการและความชอบของแต่ละบุคคล

การสร้างความสำเร็จร่วมกัน (Shared Success): การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริโภคในการร่วมมือกับแบรนด์ของคุณในการสร้างความสำเร็จร่วมกันในอนาคต

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของการทำ Timeless marketing เท่านั้น ยังมีวิธีการอีกมากมายที่พร้อมจะปรับใช้และตอบโจทย์ให้กับธุรกิจของคุณ คุณสามารถปรับแต่งและผสมผสานกลยุทธ์เหล่านี้ตามความเหมาะสมกับแบรนด์และตลาดของคุณ เพื่อสร้างความประสบความสำเร็จในระยะยาว และที่ยั่งยืนในธุรกิจ

เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณกับ TecTony วันนี้ อนาคตที่สดใสก็รออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

เพราะการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ คือความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุด แต่ทุกความเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมมาพร้อมอุปสรรคอันยากลำบากเสมอ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากโลกออฟไลน์มาสู่โลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน การมีผู้ช่วยด้านการตลาดและที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ จึงถือเป็นอีกปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในยุคนี้ 

การเริ่มต้นกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์อาจดูเหมือนซับซ้อน แต่การมีการวางแผนที่ดีและการใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลได้ สำหรับแนวทางและการปรึกษาเพิ่มเติม TecTony ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมช่วยเหลือคุณทุกเวลา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาทีมงานการตลาดดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง อย่าลังเลที่จะติดต่อ TecTony ของเรา เพื่อให้เราช่วยคุณวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเรา เข้าใจดีว่าเจ้าของธุรกิจในยุคออนไลน์ทุกคน “ต้องการอะไร”

สนใจบริการด้านการตลาดดิจิทัลและการวางกลยุทธ์ให้กับธุรกิจของคุณ ติดต่อพวกเราได้ที่ไลน์ TecTony ได้ทุกเวลา

thไทย